Unofficial database of all Total Commander plugins and addons  

Peter H. S. Madsen (petermad)'s plugins and utilities on TOTALCMD.NET

Author Profile: Peter H. S. Madsen (petermad)

Homepage: http://madsenworld.dk/index-uk.htm?wincmd/index-uk.htm

All Plugins and Files by Peter H. S. Madsen (petermad)

Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 32bit - Windows 7 64bit version - 9.12

Indhold:
wcmd_win7x86_1_dan.mnu
wcmd_win7x86_2_dan.mnu
wcmd_win7x86_1_dan.lng
wcmd_win7x86_2_dan.lng
wcmd_win7x86_1_dan.inc
wcmd_win7x86_2_dan.inc
wcmd_win7x86_1_dan.ini
wcmd_win7x86_2_dan.ini
wcmd_win7x86_dan\*.bar
wcmd_win7x86_dan.zip
wcmd_win7x86_dan.txt


wcmd_win7x86_1_dan.mnu og wcmd_win7x86_2_dan.mnu er alternative menuer til TC,
som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 7" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 7 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win7x86_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win7x86_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win7x86_1_dan.lng og wcmd_win7x86_2_dan.lng indeholder altid de seneste
forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste
version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu
på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 9.12
32bit under Windows 7 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 9.12
32bit under Windows 7 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win7x86_1_dan.inc og wcmd_win7x86_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer
af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win7x86_1_dan.ini og wcmd_win7x86_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a.
er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 7" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win7x86_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 7" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 7" menupunktet.


wcmd_win7x86_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser
til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win7x86.dll, wcmicon_win7x86.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1134 KB - Updated: 30.11.2017 - x32 - Downloaded  652 times

Extended English Menus for TC 9.12 32bit and 64bit - Windows 10 (1709) 64bit version - 9.12

Extended English Menus for COMBINED 32bit and 64bit installations of TC 9.12 under Windows 10 (1709) 64bit

Just select: "English with Extended Menu I (or II) for TC 9.12 32/64bit under Windows 10 64bit" - then the correct menu will automatically be loaded regardless of whether you are running the 32bit ot the 64bit version of TC.

Se more under:
Extended English Menus for TC 9.12 32bit - Windows 10 (1709) 64bit version
Extended English Menus for TC 9.12 64bit - Windows 10 (1709) 64bit version
2677 KB - Updated: 30.11.2017 - x32/x64 - Downloaded  3750 times

Extended English Menus for TC 9.12 64bit - Windows 10 (1709) 64bit version 9.12

Contents:
wcmd_win10amd64_1_eng.mnu
wcmd_win10amd64_2_eng.mnu
wcmd_win10amd64_1_eng.lng
wcmd_win10amd64_2_eng.lng
wcmd_win10amd64_1_eng.inc
wcmd_win10amd64_2_eng.inc
wcmd_win10amd64_1_eng.ini
wcmd_win10amd64_2_eng.ini
wcmd_win10amd64_eng\*.bar
wcmd_win10amd64_eng.zip
wcmd_win10amd64_eng.txt


wcmd_win10amd64_1_eng.mnu and wcmd_win10amd64_2_eng.mnu are alternative menus for
TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 10" menu item that holds most programs installed with Windows 10
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win10amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win10amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win10amd64_1_eng.lng and wcmd_win10amd64_2_eng.lng are (almost) identical
to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.12 64bit under Windows 10 64bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.12 64bit under Windows 10 64bit" in
the language dialog.

wcmd_win10amd64_1_eng.inc and wcmd_win10amd64_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win10amd64_1_eng.ini and wcmd_win10amd64_2_eng.ini are user command files
which are necessary for the user commands in the "Windows 10" and "Help" menu
entries among others.

wcmd_win10amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 10" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 10".


wcmd_win10amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons
for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win10amd64.dll, wcmicon_win10amd64.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1130 KB - Updated: 30.11.2017 - x32/x64 - Downloaded  3561 times

Extended English Menus for TC 9.12 32bit - Windows 10 (1709) 64bit version 9.12

Contents:
wcmd_win81x86_1_eng.mnu
wcmd_win81x86_2_eng.mnu
wcmd_win10x86_1_eng.lng
wcmd_win10x86_2_eng.lng
wcmd_win10x86_1_eng.inc
wcmd_win10x86_2_eng.inc
wcmd_win10x86_1_eng.ini
wcmd_win10x86_2_eng.ini
wcmd_win10x86_eng\*.bar
wcmd_win10x86_eng.zip
wcmd_win10x86_eng.txt


wcmd_win10x86_1_eng.mnu and wcmd_win10x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC
that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 10" menu item that holds most programs installed with Windows 10
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win10x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win10x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win10x86_1_eng.lng and wcmd_win10x86_2_eng.lng are (almost) identical to
TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.12 32bit under Windows 10 64bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.12 32bit under Windows 10 64bit" in
the language dialog.

wcmd_win10x86_1_eng.inc and wcmd_win10x86_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win10x86_1_eng.ini and wcmd_win10x86_2_eng.ini are user command files which
are necessary for the user commands in the "Windows 10" and "Help" menu entries
among others.

wcmd_win10x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 10" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 10".


wcmd_win10x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for
Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win10x86.dll, wcmicon_win10x86.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1130 KB - Updated: 30.11.2017 - x32 - Downloaded  1532 times

Extended English Menus for TC 9.12 32bit and 64bit - Windows 8.1 64bit version - 9.12

Extended English Menus for COMBINED 32bit and 64bit installations of TC 9.12 under Windows 8.1 64bit

Just select: "English with Extended Menu I (or II) for TC 9.12 32/64bit under Windows 8.1 64bit" - then the correct menu will automatically be loaded regardless of whether you are running the 32bit ot the 64bit version of TC.

Se more under:
Extended English Menus for TC 9.12 32bit - Windows 8.1 64bit version
Extended English Menus for TC 9.12 64bit - Windows 8.1 64bit version
2665 KB - Updated: 30.11.2017 - x32/x64 - Downloaded  1041 times

Extended English Menus for TC 9.12 64bit - Windows 8.1 64bit version 9.12

Contents:
wcmd_win81amd64_1_eng.mnu
wcmd_win81amd64_2_eng.mnu
wcmd_win81amd64_1_eng.lng
wcmd_win81amd64_2_eng.lng
wcmd_win81amd64_1_eng.inc
wcmd_win81amd64_2_eng.inc
wcmd_win81amd64_1_eng.ini
wcmd_win81amd64_2_eng.ini
wcmd_win81amd64_eng\*.bar
wcmd_win81amd64_eng.zip
wcmd_win81amd64_eng.txt


wcmd_win81amd64_1_eng.mnu and wcmd_win81amd64_2_eng.mnu are alternative menus for
TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 8.1" menu item that holds most programs installed with Windows 8.1
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win81amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win81amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win81amd64_1_eng.lng and wcmd_win81amd64_2_eng.lng are (almost) identical
to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.12 64bit under Windows 8.1 64bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.12 64bit under Windows 8.1 64bit" in
the language dialog.

wcmd_win81amd64_1_eng.inc and wcmd_win81amd64_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win81amd64_1_eng.ini and wcmd_win81amd64_2_eng.ini are user command files
which are necessary for the user commands in the "Windows 8.1" and "Help" menu
entries among others.

wcmd_win81amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 8.1" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 8.1".


wcmd_win81amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons
for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win81amd64.dll, wcmicon_win81amd64.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1124 KB - Updated: 30.11.2017 - x32/x64 - Downloaded  897 times

Extended English Menus for TC 9.12 32bit - Windows 8.1 64bit version 9.12

Contents:
wcmd_win81x86_1_eng.mnu
wcmd_win81x86_2_eng.mnu
wcmd_win81x86_1_eng.lng
wcmd_win81x86_2_eng.lng
wcmd_win81x86_1_eng.inc
wcmd_win81x86_2_eng.inc
wcmd_win81x86_1_eng.ini
wcmd_win81x86_2_eng.ini
wcmd_win81x86_eng\*.bar
wcmd_win81x86_eng.zip
wcmd_win81x86_eng.txt


wcmd_win81x86_1_eng.mnu and wcmd_win81x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC
that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 8.1" menu item that holds most programs installed with Windows 8.1
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win81x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win81x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win81x86_1_eng.lng and wcmd_win81x86_2_eng.lng are (almost) identical to
TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.12 32bit under Windows 8.1 64bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.12 32bit under Windows 8.1 64bit" in
the language dialog.

wcmd_win81x86_1_eng.inc and wcmd_win81x86_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win81x86_1_eng.ini and wcmd_win81x86_2_eng.ini are user command files which
are necessary for the user commands in the "Windows 8.1" and "Help" menu entries
among others.

wcmd_win81x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 8.1" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 8.1".


wcmd_win81x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for
Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win81x86.dll, wcmicon_win81x86.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1124 KB - Updated: 30.11.2017 - x32 - Downloaded  610 times

Extended English Menus for TC 9.12 32bit - Windows 8.1 32bit version 9.12

Contents:
wcmd_win81_1_eng.mnu
wcmd_win81_2_eng.mnu
wcmd_win81_1_eng.lng
wcmd_win81_2_eng.lng
wcmd_win81_1_eng.inc
wcmd_win81_2_eng.inc
wcmd_win81_1_eng.ini
wcmd_win81_2_eng.ini
wcmd_win81_eng\*.bar
wcmd_win81_eng.zip
wcmd_win81_eng.txt


wcmd_win81_1_eng.mnu and wcmd_win81_2_eng.mnu are alternative menus for
TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 8.1" menu item that holds most programs installed with Windows 8.1
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win81_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win81_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win81_1_eng.lng and wcmd_win81_2_eng.lng are (almost) identical
to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.12 32bit under Windows 8.1 32bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.12 32bit under Windows 8.1 32bit" in
the language dialog.

wcmd_win81_1_eng.inc and wcmd_win81_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win81_1_eng.ini and wcmd_win81_2_eng.ini are user command files
which are necessary for the user commands in the "Windows 8.1" and "Help" menu
entries among others.

wcmd_win81_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 8.1" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 8.1".


wcmd_win81_eng.zip is a self installing archive containing several Addons
for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win81.dll, wcmicon_win81.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1123 KB - Updated: 30.11.2017 - x32 - Downloaded  551 times

Extended English Menus for TC 9.12 32bit - Windows XP 32bit version 9.12

Contents:
wcmd_winxp_1_eng.mnu
wcmd_winxp_2_eng.mnu
wcmd_winxp_1_eng.lng
wcmd_winxp_2_eng.lng
wcmd_winxp_1_eng.inc
wcmd_winxp_2_eng.inc
wcmd_winxp_1_eng.ini
wcmd_winxp_2_eng.ini
wcmd_winxp_eng\*.bar
wcmd_winxp_eng.zip
wcmd_winxp_eng.txt


wcmd_winxp_1_eng.mnu and wcmd_winxp_2_eng.mnu are alternative menus for TC that
includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the
menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows XP" menu item that holds most programs installed with Windows XP
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_winxp_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels.
wcmd_winxp_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_winxp_1_eng.lng and wcmd_winxp_2_eng.lng are (almost) identical to TC's
internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.12 32bit under Windows XP 32bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.12 32bit under Windows XP 32bit" in the
language dialog.

wcmd_winxp_1_eng.inc and wcmd_winxp_2_eng.inc are slightly improved versions of
the original commands descriptions.

wcmd_winxp_1_eng.ini and wcmd_winxp_2_eng.ini are user command files which are
necessary for the user commands in the "Windows XP" and "Help" menu entries
among others.

wcmd_winxp_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows XP" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows XP".


wcmd_winxp_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for
Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_winxp.dll, wcmicon_winxp.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1112 KB - Updated: 30.11.2017 - x32 - Downloaded  790 times

Extended English Menus for TC 9.12 32bit and 64bit - Windows 7 64bit version - 9.12

Extended English Menus for COMBINED 32bit and 64bit installations of TC 9.12 under Windows 7 64bit

Just select: "English with Extended Menu I (or II) for TC 9.12 32/64bit under Windows 7 64bit" - then the correct menu will automatically be loaded regardless of whether you are running the 32bit ot the 64bit version of TC.

Se more under:
Extended English Menus for TC 9.12 32bit - Windows 7 64bit version
Extended English Menus for TC 9.12 64bit - Windows 7 64bit version
2670 KB - Updated: 30.11.2017 - x32/x64 - Downloaded  1901 times

Extended English Menus for TC 9.12 64bit - Windows 7 64bit version 9.12

Contents:
wcmd_win7amd64_1_eng.mnu
wcmd_win7amd64_2_eng.mnu
wcmd_win7amd64_1_eng.lng
wcmd_win7amd64_2_eng.lng
wcmd_win7amd64_1_eng.inc
wcmd_win7amd64_2_eng.inc
wcmd_win7amd64_1_eng.ini
wcmd_win7amd64_2_eng.ini
wcmd_win7amd64_eng\*.bar
wcmd_win7amd64_eng.zip
wcmd_win7amd64_eng.txt


wcmd_win7amd64_1_eng.mnu and wcmd_win7amd64_2_eng.mnu are alternative menus for
TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 7" menu item that holds most programs installed with Windows 7
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win7amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win7amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win7amd64_1_eng.lng and wcmd_win7amd64_2_eng.lng are (almost) identical to
TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.12 64bit under Windows 7 64bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.12 64bit under Windows 7 64bit" in the
language dialog.

wcmd_win7amd64_1_eng.inc and wcmd_win7amd64_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win7amd64_1_eng.ini and wcmd_win7amd64_2_eng.ini are user command files
which are necessary for the user commands in the "Windows 7" and "Help" menu
entries among others.

wcmd_win7amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 7" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 7".


wcmd_win7amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons
for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win7amd64.dll, wcmicon_win7amd64.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1127 KB - Updated: 30.11.2017 - x32/x64 - Downloaded  1373 times

Extended English Menus for TC 9.10 32bit - Windows 7 64bit version 9.12

Contents:
wcmd_win7x86_1_eng.mnu
wcmd_win7x86_2_eng.mnu
wcmd_win7x86_1_eng.lng
wcmd_win7x86_2_eng.lng
wcmd_win7x86_1_eng.inc
wcmd_win7x86_2_eng.inc
wcmd_win7x86_1_eng.ini
wcmd_win7x86_2_eng.ini
wcmd_win7x86_eng\*.bar
wcmd_win7x86_eng.zip
wcmd_win7x86_eng.txt


wcmd_win7x86_1_eng.mnu and wcmd_win7x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC
that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 7" menu item that holds most programs installed with Windows 7
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win7x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win7x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win7x86_1_eng.lng and wcmd_win7x86_2_eng.lng are (almost) identical to
TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.12 32bit under Windows 7 64bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.12 32bit under Windows 7 64bit" in the
language dialog.

wcmd_win7x86_1_eng.inc and wcmd_win7x86_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win7x86_1_eng.ini and wcmd_win7x86_2_eng.ini are user command files which
are necessary for the user commands in the "Windows 7" and "Help" menu entries
among others.

wcmd_win7x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 7" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 7".


wcmd_win7x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for
Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win7x86.dll, wcmicon_win7x86.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1126 KB - Updated: 30.11.2017 - x32 - Downloaded  991 times

Extended English Menus for TC 9.12 32bit - Windows 7 32bit version 9.12

Contents:
wcmd_win7_1_eng.mnu
wcmd_win7_2_eng.mnu
wcmd_win7_1_eng.lng
wcmd_win7_2_eng.lng
wcmd_win7_1_eng.inc
wcmd_win7_2_eng.inc
wcmd_win7_1_eng.ini
wcmd_win7_2_eng.ini
wcmd_win7_eng\*.bar
wcmd_win7_eng.zip
wcmd_win7_eng.txt


wcmd_win7_1_eng.mnu and wcmd_win7_2_eng.mnu are alternative menus for TC
that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 7" menu item that holds most programs installed with Windows 7
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win7_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win7_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win7_1_eng.lng and wcmd_win7_2_eng.lng are (almost) identical to
TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 9.12 32bit under Windows 7 32bit" or
"English with Extended Menu II for TC 9.12 32bit under Windows 7 32bit" in the
language dialog.

wcmd_win7_1_eng.inc and wcmd_win7_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win7_1_eng.ini and wcmd_win7_2_eng.ini are user command files which
are necessary for the user commands in the "Windows 7" and "Help" menu entries
among others.

wcmd_win7_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 7" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 7".


wcmd_win7_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for
Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wcmicon_win7.dll, wcmicon_win7.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
1125 KB - Updated: 30.11.2017 - x32 - Downloaded  806 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 32bit og 64bit - Windows 10 (1709) 64bit version - 9.12

Udvidede Danske Menuer for KOMBINEREDE 32bit og 64bit installationer af TC 9.12 under Windows 10 (1709) 64bit

Bare vælg: "Dansk med Udvidet Menu (eller II) for TC 9.12 32/64bit under Win 10 64bit" - så vil den korrekte menu automatisk blive indlæst uanset om du kører 32bit eller 64bit versionen af TC.

Se yderligere under:
Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 32bit - Windows 10 64bit version
Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 64bit - Windows 10 64bit version
2692 KB - Updated: 30.11.2017 - x32/x64 - Downloaded  574 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 64bit - Windows 10 (1709) 64bit version - 9.12

Indhold:
wcmd_win10amd64_1_dan.mnu
wcmd_win10amd64_2_dan.mnu
wcmd_win10amd64_1_dan.lng
wcmd_win10amd64_2_dan.lng
wcmd_win10amd64_1_dan.inc
wcmd_win10amd64_2_dan.inc
wcmd_win10amd64_1_dan.ini
wcmd_win10amd64_2_dan.ini
wcmd_win10amd64_dan\*.bar
wcmd_win10amd64_dan.zip
wcmd_win10amd64_dan.txt


wcmd_win10amd64_1_dan.mnu og wcmd_win10amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til
TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 10" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 10 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win10amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win10amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win10amd64_1_dan.lng og wcmd_win10amd64_2_dan.lng indeholder altid de
seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i
næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog
og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for
TC 9.12 64bit under Windows 10 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for
TC 9.12 64bit under Windows 10 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win10amd64_1_dan.inc og wcmd_win10amd64_2_dan.inc indeholder de seneste
forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win10amd64_1_dan.ini og wcmd_win10amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer,
som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 10" og "Hjælp"
menupunkterne.

wcmd_win10amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 10" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 10" menupunktet.


wcmd_win10amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere
udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win10amd64.dll, wcmicon_win10amd64.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1138 KB - Updated: 30.11.2017 - x32/x64 - Downloaded  539 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 32bit - Windows 10 (1709) 64bit version - 9.12

Indhold:
wcmd_win10x86_1_dan.mnu
wcmd_win10x86_2_dan.mnu
wcmd_win10x86_1_dan.lng
wcmd_win10x86_2_dan.lng
wcmd_win10x86_1_dan.inc
wcmd_win10x86_2_dan.inc
wcmd_win10x86_1_dan.ini
wcmd_win10x86_2_dan.ini
wcmd_win10x86_dan\*.bar
wcmd_win10x86_dan.zip
wcmd_win10x86_dan.txt


wcmd_win10x86_1_dan.mnu og wcmd_win10x86_2_dan.mnu er alternative menuer til TC,
som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 10" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 10 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win10x86_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win10x86_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win10x86_1_dan.lng og wcmd_win10x86_2_dan.lng indeholder altid de seneste
forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste
version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu
på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 9.12
32bit under Windows 10 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 9.12
32bit under Windows 10 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win10x86_1_dan.inc og wcmd_win10x86_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer
af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win10x86_1_dan.ini og wcmd_win10x86_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a.
er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 10" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win10x86_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 10" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 10" menupunktet.


wcmd_win10x86_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser
til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win10x86.dll, wcmicon_win10x86.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1138 KB - Updated: 30.11.2017 - x32 - Downloaded  401 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 32bit og 64bit - Windows 8.1 64bit version - 9.12

Udvidede Danske Menuer for KOMBINEREDE 32bit og 64bit installationer af TC 9.12 under Windows 8.1 64bit

Bare vælg: "Dansk med Udvidet Menu (eller II) for TC 9.12 32/64bit under Win 8.1 64bit" - så vil den korrekte menu automatisk blive indlæst uanset om du kører 32bit eller 64bit versionen af TC.

Se yderligere under:
Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 32bit - Windows 8.1 64bit version
Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 64bit - Windows 9.1 64bit version
2679 KB - Updated: 30.11.2017 - x32/x64 - Downloaded  406 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 64bit - Windows 8.1 64bit version - 9.12

Indhold:
wcmd_win81amd64_1_dan.mnu
wcmd_win81amd64_2_dan.mnu
wcmd_win81amd64_1_dan.lng
wcmd_win81amd64_2_dan.lng
wcmd_win81amd64_1_dan.inc
wcmd_win81amd64_2_dan.inc
wcmd_win81amd64_1_dan.ini
wcmd_win81amd64_2_dan.ini
wcmd_win81amd64_dan\*.bar
wcmd_win81amd64_dan.zip
wcmd_win81amd64_dan.txt


wcmd_win81amd64_1_dan.mnu og wcmd_win81amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til
TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 8.1" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 8.1 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win81amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win81amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win81amd64_1_dan.lng og wcmd_win81amd64_2_dan.lng indeholder altid de
seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i
næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog
og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for
TC 9.12 64bit under Windows 8.1 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for
TC 9.12 64bit under Windows 8.1 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win81amd64_1_dan.inc og wcmd_win81amd64_2_dan.inc indeholder de seneste
forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win81amd64_1_dan.ini og wcmd_win81amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer,
som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8.1" og "Hjælp"
menupunkterne.

wcmd_win81amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 8.1" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 8.1" menupunktet.


wcmd_win81amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere
udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win81amd64.dll, wcmicon_win81amd64.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1132 KB - Updated: 30.11.2017 - x32/x64 - Downloaded  359 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 32bit - Windows 8.1 64bit version - 9.12

Indhold:
wcmd_win81x86_1_dan.mnu
wcmd_win81x86_2_dan.mnu
wcmd_win81x86_1_dan.lng
wcmd_win81x86_2_dan.lng
wcmd_win81x86_1_dan.inc
wcmd_win81x86_2_dan.inc
wcmd_win81x86_1_dan.ini
wcmd_win81x86_2_dan.ini
wcmd_win81x86_dan\*.bar
wcmd_win81x86_dan.zip
wcmd_win81x86_dan.txt


wcmd_win81x86_1_dan.mnu og wcmd_win81x86_2_dan.mnu er alternative menuer til TC,
som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 8.1" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 8.1 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win81x86_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win81x86_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win81x86_1_dan.lng og wcmd_win81x86_2_dan.lng indeholder altid de seneste
forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste
version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu
på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 9.12
32bit under Windows 8.1 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 9.12
32bit under Windows 8.1 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win81x86_1_dan.inc og wcmd_win81x86_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer
af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win81x86_1_dan.ini og wcmd_win81x86_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a.
er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8.1" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win81x86_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 8.1" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 8.1" menupunktet.


wcmd_win81x86_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser
til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win81x86.dll, wcmicon_win81x86.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1131 KB - Updated: 30.11.2017 - x32 - Downloaded  351 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 32bit og 64bit - Windows 7 64bit version - 9.12

Udvidede Danske Menuer for KOMBINEREDE 32bit og 64bit installationer af TC 9.12 under Windows 7 64bit

Bare vælg: "Dansk med Udvidet Menu (eller II) for TC 9.12 32/64bit under Win 7 64bit" - så vil den korrekte menu automatisk blive indlæst uanset om du kører 32bit eller 64bit versionen af TC.

Se yderligere under:
Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 32bit - Windows 7 64bit version
Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 64bit - Windows 7 64bit version
2685 KB - Updated: 30.11.2017 - x32/x64 - Downloaded  495 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 64bit - Windows 7 64bit version - 9.12

Indhold:
wcmd_win7amd64_1_dan.mnu
wcmd_win7amd64_2_dan.mnu
wcmd_win7amd64_1_dan.lng
wcmd_win7amd64_2_dan.lng
wcmd_win7amd64_1_dan.inc
wcmd_win7amd64_2_dan.inc
wcmd_win7amd64_1_dan.ini
wcmd_win7amd64_2_dan.ini
wcmd_win7amd64_dan\*.bar
wcmd_win7amd64_dan.zip
wcmd_win7amd64_dan.txt


wcmd_win7amd64_1_dan.mnu og wcmd_win7amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til
TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 7" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 7 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win7amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win7amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win7amd64_1_dan.lng og wcmd_win7amd64_2_dan.lng indeholder altid de
seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i
næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog
og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for
TC 9.12 64bit under Windows 7 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for
TC 9.12 64bit under Windows 7 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win7amd64_1_dan.inc og wcmd_win7amd64_2_dan.inc indeholder de seneste
forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win7amd64_1_dan.ini og wcmd_win7amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer,
som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 7" og "Hjælp"
menupunkterne.

wcmd_win7amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 7" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 7" menupunktet.


wcmd_win7amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere
udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win7amd64.dll, wcmicon_win7amd64.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp, winhlp32.exe).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1135 KB - Updated: 30.11.2017 - x32/x64 - Downloaded  375 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 32bit - Windows 7 32bit version - 9.12

Indhold:
wcmd_win7_1_dan.mnu
wcmd_win7_2_dan.mnu
wcmd_win7_1_dan.lng
wcmd_win7_2_dan.lng
wcmd_win7_1_dan.inc
wcmd_win7_2_dan.inc
wcmd_win7_1_dan.ini
wcmd_win7_2_dan.ini
wcmd_win7_dan\*.bar
wcmd_win7_dan.zip
wcmd_win7_dan.txt


wcmd_win7_1_dan.mnu og wcmd_win7_2_dan.mnu er alternative menuer til
TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at
bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows 7" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows 7 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_win7_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_win7_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_win7_1_dan.lng og wcmd_win7_2_dan.lng indeholder altid de
seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i
næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog
og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for
TC 9.12 32bit under Windows 7 32bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for
TC 9.12 32bit under Windows 7 32bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win7_1_dan.inc og wcmd_win7_2_dan.inc indeholder de seneste
forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win7_1_dan.ini og wcmd_win7_2_dan.ini er brugerkommando-filer,
som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 7" og "Hjælp"
menupunkterne.

wcmd_win7_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows 7" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows 7" menupunktet.


wcmd_win7_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere
udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_win7.dll, wcmicon_win7.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1133 KB - Updated: 30.11.2017 - x32 - Downloaded  345 times

Udvidede Danske Menuer for TC 9.12 32bit - Windows XP 32bit version - 9.12

Indhold:
wcmd_winxp_1_dan.mnu
wcmd_winxp_2_dan.mnu
wcmd_winxp_1_dan.lng
wcmd_winxp_2_dan.lng
wcmd_winxp_1_dan.inc
wcmd_winxp_2_dan.inc
wcmd_winxp_1_dan.ini
wcmd_winxp_2_dan.ini
wcmd_winxp_dan\*.bar
wcmd_winxp_dan.zip
wcmd_winxp_dan.txt


wcmd_winxp_1_dan.mnu og wcmd_winxp_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som
indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge
i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows XP" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows XP samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_winxp_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge
filpaneler. wcmd_winxp_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer
(ligesom Norton Commander).

wcmd_winxp_1_dan.lng og wcmd_winxp_2_dan.lng indeholder altid de seneste
forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste
version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu
på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 9.12
32bit under Windows XP 32bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 9.12
32bit under Windows XP 32bit" i sprogopsætningen.

wcmd_winxp_1_dan.inc og wcmd_winxp_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer
af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_winxp_1_dan.ini og wcmd_winxp_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a.
er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows XP" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_winxp_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme
programmer som "Windows XP" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de
interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte
imellem knappanelerne via "Windows XP" menupunktet.


wcmd_winxp_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser
til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wcmicon_winxp.dll, wcmicon_winxp.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
1119 KB - Updated: 30.11.2017 - x32 - Downloaded  386 times

PHSM-Calendar 9.53

PHSM-Calendar is a Windows Vista / 7 / 8 / 10 Desktop gadget.

This is a perpetual calendar that shows Week numbers, Leap year, Number of day, Daylight sawing time and Time zone info.

- PHSM-Calendar supports a Flash player clock - currently there are 198 different clocks available (37 types).
- PHSM-Calendar supports a html5 clock - currently there are 78 different html5 clocks available (21 types).
- PHSM-Calendar also provides a Countdown / Stop Watch timer and an Alarm Clock function.
- The format of Date and Time can be set by the user.
- The Week format (Sunday or Monday as first day of the week) can be set by the user.
- The Week numbering (first week = week with 1st of January / first week = week with first Thursday) can be set by the user.
- The clock can be set to Strike the Hour with various selectable sounds.
- User defined marking of dates - for example birthdays - is possible in the calendar part.
- Audio-Visual notification of the marked dates is possible.
- English and Danish are supported.
- PHSM-Calendar can be run as a gadget under Windows 8 & 10 after installing 8GadgetPack from 8gadgetpack.bplaced.net.
- PHSM-Calendar can be used as an Active Desktop item under Windows XP.
- PHSM-Calendar can be inserted in an iframe or a frame on a webpage.


Click here to read more.
Online demo.

--
7043 KB - Updated: 17.10.2017 - x32/x64 - Downloaded  12248 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit and 64bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Extended English Menus for COMBINED 32bit and 64bit installations of TC 8.51 under Windows 7

Just select: "English with Extended Menu I (or II) for TC 8.51 32/64bit under Windows 7 64bit" - then the correct menu will automatically be loaded regardless of whether you are running the 32bit ot the 64bit version of TC.

Se more under:
Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 7 64bit version
Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 7 64bit version
1881 KB - Updated: 30.03.2015 - x32/x64 - Downloaded  2127 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit og 64bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Udvidede Danske Menuer for KOMBINEREDE 32bit og 64bit installationer af TC 8.51 under Windows 7

Bare vælg: "Dansk med Udvidet Menu (eller II) for TC 8.51 32/64bit under Win 7 64bit" - så vil den korrekte menu automatisk blive indlæst uanset om du kører 32bit eller 64bit versionen af TC.

Se yderligere under:
Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 7 64bit version
Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 7 64bit version
1901 KB - Updated: 30.03.2015 - x32/x64 - Downloaded  941 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit and 64bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Extended English Menus for COMBINED 32bit and 64bit installations of TC 8.51 under Windows 8.1

Just select: "English with Extended Menu I (or II) for TC 8.51 32/64bit under Windows 8 64bit" - then the correct menu will automatically be loaded regardless of whether you are running the 32bit ot the 64bit version of TC.

Se more under:
Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 8 64bit version
Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 8 64bit version
1877 KB - Updated: 30.03.2015 - x32/x64 - Downloaded  1213 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit og 64bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Udvidede Danske Menuer for KOMBINEREDE 32bit og 64bit installationer af TC 8.51 under Windows 8

Bare vælg: "Dansk med Udvidet Menu (eller II) for TC 8.51 32/64bit under Win 8 64bit" - så vil den korrekte menu automatisk blive indlæst uanset om du kører 32bit eller 64bit versionen af TC.

Se yderligere under:
Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 8 64bit version
Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 8 64bit version
1897 KB - Updated: 30.03.2015 - x32/x64 - Downloaded  788 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit and 64bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Extended English Menus for COMBINED 32bit and 64bit installations of TC 8.51 under Windows 8.1

Just select: "English with Extended Menu I (or II) for TC 8.51 32/64bit under Windows 8.1 64bit" - then the correct menu will automatically be loaded regardless of whether you are running the 32bit ot the 64bit version of TC.

Se more under:
Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 8.1 64bit version
Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 8.1 64bit version
1877 KB - Updated: 30.03.2015 - x32/x64 - Downloaded  1925 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit og 64bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Udvidede Danske Menuer for KOMBINEREDE 32bit og 64bit installationer af TC 8.51 under Windows 8.1

Bare vælg: "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.51 32/64bit under Win 8.1 64bit" - så vil den korrekte menu automatisk blive indlæst uanset om du kører 32bit eller 64bit version af TC.

Se yderligere under:
Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 8.1 64bit version
Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 8.1 64bit version
1897 KB - Updated: 30.03.2015 - x32/x64 - Downloaded  988 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 8.1 32bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win81_1_eng.mnu
wcmd_win81_2_eng.mnu
wcmd_win81_1_eng.lng
wcmd_win81_2_eng.lng
wcmd_win81_1_eng.inc
wcmd_win81_2_eng.inc
wcmd_win81_1_eng.ini
wcmd_win81_2_eng.ini
wcmd_win81_eng\*.bar
wcmd_win81_eng.zip
wcmd_win81_eng.txt


wcmd_win81_1_eng.mnu and wcmd_win81_2_eng.mnu are alternative menus for
TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in
the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 8.1" menu item that holds most programs installed with Windows 8.1
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_win81_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file
panels. wcmd_win81_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like
Norton Commander).

wcmd_win81_1_eng.lng and wcmd_win81_2_eng.lng are (almost) identical
to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change
language and menu at the same time with just one click - simply just choose
"English with Extended Menu I for TC 8.51 64bit under Windows 8.1 64bit" or
"English with Extended Menu II for TC 8.51 64bit under Windows 8.1 64bit" in
the language dialog.

wcmd_win81_1_eng.inc and wcmd_win81_2_eng.inc are slightly improved
versions of the original commands descriptions.

wcmd_win81_1_eng.ini and wcmd_win81_2_eng.ini are user command files
which are necessary for the user commands in the "Windows 8.1" and "Help" menu
entries among others.

wcmd_win81_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same
programs as the "Windows 8.1" menu item together with a button bar that shows
all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can
switch between the button bars using the menu item "Windows 8.1".


wcmd_win81_eng.zip is a self installing archive containing several Addons
for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
938 KB - Updated: 17.01.2015 - x32 - Downloaded  1659 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win81amd64_1_dan.mnu
wcmd_win81amd64_2_dan.mnu
wcmd_win81amd64_1_dan.lng
wcmd_win81amd64_2_dan.lng
wcmd_win81amd64_1_dan.inc
wcmd_win81amd64_2_dan.inc
wcmd_win81amd64_1_dan.ini
wcmd_win81amd64_2_dan.ini
wcmd_win81amd64_dan\*.bar
wcmd_win81amd64_dan.zip
wcmd_win81amd64_dan.txt


wcmd_win81amd64_1_dan.mnu og wcmd_win81amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 8.1" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 8.1 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win81amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win81amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win81amd64_1_dan.lng og wcmd_win81amd64_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 8.1 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 64bit under Win 8.1 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win81amd64_1_dan.inc og wcmd_win81amd64_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win81amd64_1_dan.ini og wcmd_win81amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8.1" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win81amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 8.1" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 8.1" menupunktet.


wcmd_win81amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
949 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  1603 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win8amd64_1_dan.mnu
wcmd_win8amd64_2_dan.mnu
wcmd_win8amd64_1_dan.lng
wcmd_win8amd64_2_dan.lng
wcmd_win8amd64_1_dan.inc
wcmd_win8amd64_2_dan.inc
wcmd_win8amd64_1_dan.ini
wcmd_win8amd64_2_dan.ini
wcmd_win8amd64_dan\*.bar
wcmd_win8amd64_dan.zip
wcmd_win8amd64_dan.txt


wcmd_win8amd64_1_dan.mnu og wcmd_win8amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 8" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 8 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win8amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win8amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win8amd64_1_dan.lng og wcmd_win8amd64_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 8 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 8 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win8amd64_1_dan.inc og wcmd_win8amd64_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win8amd64_1_dan.ini og wcmd_win8amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win8amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 8" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 8" menupunktet.


wcmd_win8amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
950 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  1430 times

Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win81amd64_1_eng.mnu
wcmd_win81amd64_2_eng.mnu
wcmd_win81amd64_1_eng.lng
wcmd_win81amd64_2_eng.lng
wcmd_win81amd64_1_eng.inc
wcmd_win81amd64_2_eng.inc
wcmd_win81amd64_1_eng.ini
wcmd_win81amd64_2_eng.ini
wcmd_win81amd64_eng\*.bar
wcmd_win81amd64_eng.zip
wcmd_win81amd64_eng.txt


wcmd_win81amd64_1_eng.mnu and wcmd_win81amd64_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 8.1" menu item that holds most programs installed with Windows 8.1 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win81amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win81amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win81amd64_1_eng.lng and wcmd_win81amd64_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 8.1 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 8.1 64bit" in the language dialog.

wcmd_win81amd64_1_eng.inc and wcmd_win81amd64_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win81amd64_1_eng.ini and wcmd_win81amd64_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 8.1" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win81amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 8.1" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 8.1".


wcmd_win81amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
939 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  4362 times

Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win8amd64_1_eng.mnu
wcmd_win8amd64_2_eng.mnu
wcmd_win8amd64_1_eng.lng
wcmd_win8amd64_2_eng.lng
wcmd_win8amd64_1_eng.inc
wcmd_win8amd64_2_eng.inc
wcmd_win8amd64_1_eng.ini
wcmd_win8amd64_2_eng.ini
wcmd_win8amd64_eng\*.bar
wcmd_win8amd64_eng.zip
wcmd_win8amd64_eng.txt


wcmd_win8amd64_1_eng.mnu and wcmd_win8amd64_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 8" menu item that holds most programs installed with Windows 8 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win8amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win8amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win8amd64_1_eng.lng and wcmd_win8amd64_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 8 64bit" or "English
with Extended Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 8 64bit" in the language dialog.

wcmd_win8amd64_1_eng.inc and wcmd_win8amd64_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win8amd64_1_eng.ini and wcmd_win8amd64_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 8" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win8amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 8" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 8".


wcmd_win8amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
940 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  2825 times

Extended English Menus for TC 8.51 64bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win7amd64_1_eng.mnu
wcmd_win7amd64_2_eng.mnu
wcmd_win7amd64_1_eng.lng
wcmd_win7amd64_2_eng.lng
wcmd_win7amd64_1_eng.inc
wcmd_win7amd64_2_eng.inc
wcmd_win7amd64_1_eng.ini
wcmd_win7amd64_2_eng.ini
wcmd_win7amd64_eng\*.bar
wcmd_win7amd64_eng.zip
wcmd_win7amd64_eng.txt


wcmd_win7amd64_1_eng.mnu and wcmd_win7amd64_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows 7" menu item that holds most programs installed with Windows 7 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win7amd64_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win7amd64_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win7amd64_1_eng.lng and wcmd_win7amd64_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 7 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 7 64bit" in the language dialog.

wcmd_win7amd64_1_eng.inc and wcmd_win7amd64_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win7amd64_1_eng.ini and wcmd_win7amd64_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 7" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win7amd64_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 7" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 7".


wcmd_win7amd64_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
941 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  9194 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 64bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win7amd64_1_dan.mnu
wcmd_win7amd64_2_dan.mnu
wcmd_win7amd64_1_dan.lng
wcmd_win7amd64_2_dan.lng
wcmd_win7amd64_1_dan.inc
wcmd_win7amd64_2_dan.inc
wcmd_win7amd64_1_dan.ini
wcmd_win7amd64_2_dan.ini
wcmd_win7amd64_dan\*.bar
wcmd_win7amd64_dan.zip
wcmd_win7amd64_dan.txt


wcmd_win7amd64_1_dan.mnu og wcmd_win7amd64_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 7" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 7 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win7amd64_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win7amd64_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win7amd64_1_dan.lng og wcmd_win7amd64_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 64bit under Windows 7 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 64bit under Windows 7 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win7amd64_1_dan.inc og wcmd_win7amd64_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win7amd64_1_dan.ini og wcmd_win7amd64_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 7" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win7amd64_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 7" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 7" menupunktet.


wcmd_win7amd64_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
951 KB - Updated: 23.04.2014 - x32/x64 - Downloaded  3224 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows XP 32bit version - 8.51

Contents:
wcmd_winxp_1_eng.mnu
wcmd_winxp_2_eng.mnu
wcmd_winxp_1_eng.lng
wcmd_winxp_2_eng.lng
wcmd_winxp_1_eng.inc
wcmd_winxp_2_eng.inc
wcmd_winxp_1_eng.ini
wcmd_winxp_2_eng.ini
wcmd_winxp_eng\*.bar
wcmd_winxp_eng.zip
wcmd_winxp_eng.txt


wcmd_winxp_1_eng.mnu and wcmd_winxp_2_eng.mnu are alternative menus for TC that
includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows XP" menu item that holds most programs installed with Windows XP and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_winxp_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_winxp_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_winxp_1_eng.lng and wcmd_winxp_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 32bit under Windows XP 32bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 32bit under Windows XP 32bit" in the language dialog.

wcmd_winxp_1_eng.inc and wcmd_winxp_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_winxp_1_eng.ini and wcmd_winxp_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows XP" and "Help" menu entries among others.

wcmd_winxp_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows XP" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows XP".


wcmd_winxp_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
927 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  5298 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win81x86_1_eng.mnu
wcmd_win81x86_2_eng.mnu
wcmd_win81x86_1_eng.lng
wcmd_win81x86_2_eng.lng
wcmd_win81x86_1_eng.inc
wcmd_win81x86_2_eng.inc
wcmd_win81x86_1_eng.ini
wcmd_win81x86_2_eng.ini
wcmd_win81x86_eng\*.bar
wcmd_win81x86_eng.zip
wcmd_win81x86_eng.txt


wcmd_win81x86_1_eng.mnu and wcmd_win81x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 8.1" menu item that holds most programs installed with Windows 8.1 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win81x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win81x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win81x86_1_eng.lng and wcmd_win81x86_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 8.1 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 32bit under Windows 8.1 64bit" in the language dialog.

wcmd_win81x86_1_eng.inc and wcmd_win81x86_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win81x86_1_eng.ini and wcmd_win81x86_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 8.1" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win81x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 8.1" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 8.1".


wcmd_win81x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
939 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  2264 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win8x86_1_eng.mnu
wcmd_win8x86_2_eng.mnu
wcmd_win8x86_1_eng.lng
wcmd_win8x86_2_eng.lng
wcmd_win8x86_1_eng.inc
wcmd_win8x86_2_eng.inc
wcmd_win8x86_1_eng.ini
wcmd_win8x86_2_eng.ini
wcmd_win8x86_eng\*.bar
wcmd_win8x86_eng.zip
wcmd_win8x86_eng.txt


wcmd_win8x86_1_eng.mnu and wcmd_win8x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 8" menu item that holds most programs installed with Windows 8 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win8x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win8x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win8x86_1_eng.lng and wcmd_win8x86_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to changelanguage and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 8 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 32bit under Windpws 8 64bit" in the language
dialog.

wcmd_win8x86_1_eng.inc and wcmd_win8x86_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win8x86_1_eng.ini and wcmd_win8x86_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 8" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win8x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 8" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 8".


wcmd_win8x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
939 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  3348 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win7x86_1_eng.mnu
wcmd_win7x86_2_eng.mnu
wcmd_win7x86_1_eng.lng
wcmd_win7x86_2_eng.lng
wcmd_win7x86_1_eng.inc
wcmd_win7x86_2_eng.inc
wcmd_win7x86_1_eng.ini
wcmd_win7x86_2_eng.ini
wcmd_win7x86_eng\*.bar
wcmd_win7x86_eng.zip
wcmd_win7x86_eng.txt


wcmd_win7x86_1_eng.mnu and wcmd_win7x86_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 7" menu item that holds most programs installed with Windows 7 and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win7x86_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win7x86_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win7x86_1_eng.lng and wcmd_win7x86_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 7 64bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 32bit under Windows 7 64bit" in the language dialog.

wcmd_win7x86_1_eng.inc and wcmd_win7x86_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win7x86_1_eng.ini and wcmd_win7x86_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 7" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win7x86_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 7" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 7".


wcmd_win7x86_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
941 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  5757 times

Extended English Menus for TC 8.51 32bit - Windows 7 32bit version - 8.51

Contents:
wcmd_win7_1_eng.mnu
wcmd_win7_2_eng.mnu
wcmd_win7_1_eng.lng
wcmd_win7_2_eng.lng
wcmd_win7_1_eng.inc
wcmd_win7_2_eng.inc
wcmd_win7_1_eng.ini
wcmd_win7_2_eng.ini
wcmd_win7_eng\*.bar
wcmd_win7_eng.zip
wcmd_win7_eng.txt


wcmd_win7_1_eng.mnu and wcmd_win7_2_eng.mnu are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is a "Windows 7" menu item that holds most programs installed with Windows 7
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

wcmd_win7_1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels. wcmd_win7_2_eng.mnu has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_win7_1_eng.lng and wcmd_win7_2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with Extended Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 7 32bit" or "English with Extended Menu II for TC 8.50 32bit under Windows 7 32bit" in the language dialog.

wcmd_win7_1_eng.inc and wcmd_win7_2_eng.inc are slightly improved versions of the original commands descriptions.

wcmd_win7_1_eng.ini and wcmd_win7_2_eng.ini are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows 7" and "Help" menu entries among others.

wcmd_win7_eng\*.bar is a folder with a series of button bars with the same programs as the "Windows 7" menu item together with a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows 7".


wcmd_win7_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.
940 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  5670 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows XP 32bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_winxp_1_dan.mnu
wcmd_winxp_2_dan.mnu
wcmd_winxp_1_dan.lng
wcmd_winxp_2_dan.lng
wcmd_winxp_1_dan.inc
wcmd_winxp_2_dan.inc
wcmd_winxp_1_dan.ini
wcmd_winxp_2_dan.ini
wcmd_winxp_dan\*.bar
wcmd_winxp_dan.zip
wcmd_winxp_dan.txt


wcmd_winxp_1_dan.mnu og wcmd_winxp_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows XP" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows XP samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_winxp_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_winxp_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_winxp_1_dan.lng og wcmd_winxp_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 32bit under Windows XP 32bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 32bit under Windows XP 32bit" i sprogopsætningen.

wcmd_winxp_1_dan.inc og wcmd_winxp_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_winxp_1_dan.ini og wcmd_winxp_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows XP" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_winxp_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows XP" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows XP" menupunktet.


wcmd_winxp_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
937 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  2366 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 8.1 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win81x86_1_dan.mnu
wcmd_win81x86_2_dan.mnu
wcmd_win81x86_1_dan.lng
wcmd_win81x86_2_dan.lng
wcmd_win81x86_1_dan.inc
wcmd_win81x86_2_dan.inc
wcmd_win81x86_1_dan.ini
wcmd_win81x86_2_dan.ini
wcmd_win81x86_dan\*.bar
wcmd_win81x86_dan.zip
wcmd_win81x86_dan.txt


wcmd_win81x86_1_dan.mnu og wcmd_win81x86_2_dan.mnu er alternative menuer til TC,som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 8.1" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 8.1 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win81x86_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win81x86_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win81x86_1_dan.lng og wcmd_win81x86_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 32bit under Win 8.1 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 32bit under Win 8.1 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win81x86_1_dan.inc og wcmd_win81x86_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win81x86_1_dan.ini og wcmd_win81x86_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8.1" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win81x86_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 8.1" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 8.1" menupunktet.


wcmd_win81x86_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
949 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  1055 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 8 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win8x86_1_dan.mnu
wcmd_win8x86_2_dan.mnu
wcmd_win8x86_1_dan.lng
wcmd_win8x86_2_dan.lng
wcmd_win8x86_1_dan.inc
wcmd_win8x86_2_dan.inc
wcmd_win8x86_1_dan.ini
wcmd_win8x86_2_dan.ini
wcmd_win8x86_dan\*.bar
wcmd_win8x86_dan.zip
wcmd_win8x86_dan.txt


wcmd_win8x86_1_dan.mnu og wcmd_win8x86_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 8" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 8 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win8x86_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win8x86_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win8x86_1_dan.lng og wcmd_win8x86_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 8 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 32bit under Windows 8 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win8x86_1_dan.inc og wcmd_win8x86_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win8x86_1_dan.ini og wcmd_win8x86_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 8" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win8x86_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 8" menupunktet samt et knappanel, som viser alle deinterne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 8" menupunktet.


wcmd_win8x86_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
949 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  1248 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 7 64bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win7x86_1_dan.mnu
wcmd_win7x86_2_dan.mnu
wcmd_win7x86_1_dan.lng
wcmd_win7x86_2_dan.lng
wcmd_win7x86_1_dan.inc
wcmd_win7x86_2_dan.inc
wcmd_win7x86_1_dan.ini
wcmd_win7x86_2_dan.ini
wcmd_win7x86_dan\*.bar
wcmd_win7x86_dan.zip
wcmd_win7x86_dan.txt


wcmd_win7x86_1_dan.mnu og wcmd_win7x86_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 7" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 7 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win7x86_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win7x86_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win7x86_1_dan.lng og wcmd_win7x86_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 7 64bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50 32bit under Windows 7 64bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win7x86_1_dan.inc og wcmd_win7x86_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win7x86_1_dan.ini og wcmd_win7x86_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 7" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win7x86_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 7" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 7" menupunktet.


wcmd_win7x86_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
951 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  2022 times

Udvidede Danske Menuer for TC 8.51 32bit - Windows 7 32bit version - 8.51

Indhold:
wcmd_win7_1_dan.mnu
wcmd_win7_2_dan.mnu
wcmd_win7_1_dan.lng
wcmd_win7_2_dan.lng
wcmd_win7_1_dan.inc
wcmd_win7_2_dan.inc
wcmd_win7_1_dan.ini
wcmd_win7_2_dan.ini
wcmd_win7_dan\*.bar
wcmd_win7_dan.zip
wcmd_win7_dan.txt


wcmd_win7_1_dan.mnu og wcmd_win7_2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus", "Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et "Windows 7" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows 7 samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

wcmd_win7_1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. wcmd_win7_2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).

wcmd_win7_1_dan.lng og wcmd_win7_2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 8.50 32bit under Windows 7 32bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 8.50
32bit under Windows 7 32bit" i sprogopsætningen.

wcmd_win7_1_dan.inc og wcmd_win7_2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_win7_1_dan.ini og wcmd_win7_2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows 7" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_win7_dan\*.bar er en mappe med en række knappaneler med de samme programmer som "Windows 7" menupunktet samt et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows 7" menupunktet.


wcmd_win7_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.
950 KB - Updated: 23.04.2014 - x32 - Downloaded  2411 times

Extended English Menus for TC 7.57a - Windows XP 32bit version - 7.57a - 3

Contents:
wcmd_ext1_eng.mnu
wcmd_ext2_eng.mnu
wcmd_ext1_eng.lng
wcmd_ext2_eng.lng
wcmd_ext1_eng.inc
wcmd_ext2_eng.inc
wcmd_ext1_eng.ini
wcmd_ext2_eng.ini
wcmd_ext1_eng.bar
wcmd_ext2_eng.bar
wcmd_ext3_dan.bar
wcmd_ext_eng.zip
wcmd_ext_eng.txt


wcmd_ext1_eng.mnu and wcmd_ext2_eng.mnu are alternative menus for TC that
includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the
menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate",
"Focus", "Lister", "Tabs", "FTP", "Folders" and "Misc.". Furthermore there is
a "Windows XP" menu item that holds most programs installed with Windows XP
and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web
pages.

wcmd_ext1_eng.mnu has a single "View" menu which is common to both file panels.
wcmd_ext2_eng.mnU has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).

wcmd_ext1_eng.lng and wcmd_ext2_eng.lng are (almost) identical to TC's internal
dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and
menu at the same time with just one click - simply just choose "English with
Extended Menu I for TC 7.57 under Win XP 32bit" or "English with Extended Menu
II for TC 7.57 under Win XP 32bit" in the language dialog.

wcmd_ext1_eng.inc and wcmd_ext2_eng.inc are slightly improved versions of the
original commands descriptions.

wcmd_ext1_eng.ini and wcmd_ext2_eng.ini are user command files which are
necessary for the user commands in the "Windows XP" and "Help" menu entries
among others.

wcmd_ext1_eng.bar and wcmd_ext2_eng.bar are two button bars with the same
programs as the "Windows XP" menu item. wcmd_ext3_eng.bar is a button bar
that shows all the internal commands that has an icon in the wcmicons.dll file.
You can switch between the button bars using the menu item "Windows XP".


wcmd_ext_eng.zip is a self installing archive containing several Addons for
Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Old Style Help for TC (totalcmd.hlp).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see
the icon.
6: Official English language files (wcmd_eng.lng, wcmd_eng.mnu and
wcmd_eng.inc).

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for
Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether
you want to overwrite them.
888 KB - Updated: 3.08.2012 - x32 - Downloaded  15759 times

Udvidede Danske Menuer for TC 7.57a - Windows XP 32bit version - 7.57a - 3

Indhold:
wcmd_ext1_dan.mnu
wcmd_ext2_dan.mnu
wcmd_ext1_dan.lng
wcmd_ext2_dan.lng
wcmd_ext1_dan.inc
wcmd_ext2_dan.inc
wcmd_ext1_dan.ini
wcmd_ext2_dan.ini
wcmd_ext1_dan.bar
wcmd_ext2_dan.bar
wcmd_ext3_dan.bar
wcmd_ext_dan.zip
wcmd_ext_dan.txt


wcmd_ext1_dan.mnu og wcmd_ext2_dan.mnu er alternative menuer til TC, som
indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge
i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Fokus",
"Lister", "Faner", "FTP", "Mapper" og "Diverse". Endvidere er der et
"Windows XP" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres
med Windows XP samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander
relaterede hjemmesider.

wcmd_ext1_dan.mnu har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler.
wcmd_ext2_dan.mnu har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton
Commander).

wcmd_ext1_dan.lng og wcmd_ext2_dan.lng indeholder altid de seneste forbedringer
af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC.
Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med
kun et klik - bare vælg "Dansk med Udvidet Menu I for TC 7.57 under Win XP
32bit" eller "Dansk med Udvidet Menu II for TC 7.57 under Win XP 32bit" i
sprogopsætningen.

wcmd_ext1_dan.inc og wcmd_ext2_dan.inc indeholder de seneste forbedringer af
TC's kommandobeskrivelser.

wcmd_ext1_dan.ini og wcmd_ext2_dan.ini er brugerkommando-filer, som bl.a. er
nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows XP" og "Hjælp" menupunkterne.

wcmd_ext1_dan.bar og wcmd_ext2_dan.bar er to knappaneler med de samme
programmer som "Windows XP" menupunktet. wcmd_ext3_dan.bar er et knappanel,
som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i wcmicons.dll filen.
Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows XP" menupunktet.


wcmd_ext_dan.zip er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser
til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3: Dansk modul til USB-kabelindsætningsnotifikation (tcusbrun.exe).
4. Engelsk Old Style hjælp til TC (totalcmd.hlp).
5: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
6: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
7: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se
ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til
Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du
ønsker at overskrive dem.
898 KB - Updated: 3.08.2012 - x32 - Downloaded  4017 times

Danish translation of various wlx plugins 2.30

Danish translation of various wlx plugins:
wlx_visualdirsize_1.2a
wlx_visualdirsize_1.3_b6_3
wlx_SGViewer_1.9.2_BETA
wlx_tccalendar_2.0u4
tccld25b
dirinfo01057
Imagine_1.0.7
Imagine_1.0.8
Imagine_1.0.9wip
54 KB - Updated: 3.06.2012 - x32/x64 - Downloaded  3594 times

Danish translation of various wfx plugins 2.30

Danish translation of various wfx plugins:
complex_pro_368
wfx_TConsole21
wfx_uninst_1.8.1a
WFX_MAIL_1.0a3
wfx_registry_4.8
wfx_envvar_1.3.0.222v
wfx_envvars_1.0a
wfx_tcPhonebook_0934
45 KB - Updated: 3.06.2012 - x32/x64 - Downloaded  3520 times

Danish translation of various wdx plugins 2.30

Danish translation of various wdx plugins:
wdx_exif_2.3
wdx_summary_1.10
wdx_totalsqx_content_2.0
wdx_age_1.03
wdx_ImgSize_2.02
wdx_nicepaths_1.10
wdx_xpdfsearch_1.07
wdx_media_0.6.1
wdx_datenames_1.02
wdx_shortcut_2.10
wdx_FilenameChrCount_1.04
wdx_FileDateTime_1.01
wdx-jpg-comment_2.3.0.3
wdx_dirsizecalc_2.20
wdx_filegroups_1.10
wdx_FileDesc_2.6.2
wdx_image_1.10
wdx_Attributes_1.50
wdx_permissions_1.11
wdx_NTLinks_1.5.3.214
wdx_iconlibrary_1.10
wdx_shellinfo_1.10
wdx_filecontent_1.10
wdx_shareinfo_1.10
27 KB - Updated: 3.06.2012 - x32/x64 - Downloaded  3877 times

Danish translation of various wcx plugins 2.30

Danish translation of various wcx plugins:
wcx_totalsqx_1.10
wcx_totalsqx_2.00
wcx_7zip-0.7.6.5a
wcx_graphics_converter_1_9beta4
mover
wcx_blat_1.3.0.0
43 KB - Updated: 3.06.2012 - x32/x64 - Downloaded  3554 times

Danish translation of various TC tools 2.30

Danish translation of various TC tools:
util_TCPlugman_2.2.4
tc_log_viewer_150
Tcqsp_243
util_openfiletc_v1.8c
BarEditor_150
SetFolderDate_1.4.0a (081114)
F4Menu_0.59
ultra_tc_editors_6.10rc1
UniversalViewer_5.5.4
UniversalViewerPro_6.2.0
75 KB - Updated: 3.06.2012 - x32 - Downloaded  4105 times

Danish Imagine 1.0.4

Danish translation of the Imagine 1.0.4 plugin
7 KB - Updated: 14.11.2008 - x32 - Downloaded  7217 times

Extended English Menus 7.04a

Contents:
WCMD_EXT1_ENG.MNU
WCMD_EXT2_ENG.MNU
WCMD_EXT1_ENG.LNG
WCMD_EXT2_ENG.LNG
WCMD_EXT1_ENG.INC
WCMD_EXT2_ENG.INC
WCMD_EXT1_ENG.INI
WCMD_EXT2_ENG.INI
WCMD_EXT1_ENG.BAR
WCMD_EXT2_ENG.BAR
WCMD_EXT3_DAN.BAR
WCMD_EXT_ENG.ZIP
WCMD_EXT_ENG.TXT


WCMD_EXT1_ENG.MNU and WCMD_EXT2_ENG.MNU are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for "Filter", "Navigate", "Tabs", "FTP" and "Folders". Furthermore there is a "Windows XP" menu item that holds most programs installed with Windows XP and an extended "Help" menu item with links to Total Commander related web pages.

WCMD_EXT1_ENG.MNU has a single "View" menu which is common to both file panels. WCMD_EXT2_ENG.MNU has separate "Left" and "Right" menus (like Norton Commander).


WCMD_EXT1_ENG.LNG and WCMD_EXT2_ENG.LNG are (almost) identical to TC's internal dialog, and the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English with extended menu 1 [by petermad]" or "English with extended menu 2 [by petermad]" in the language dialog.

WCMD_EXT1_ENG.INC and WCMD_EXT2_ENG.INC are slightly improved versions of the original commands descriptions.

WCMD_EXT1_ENG.INI and WCMD_EXT2_ENG.INI are user command files which are necessary for the user commands in the "Windows XP" and "Help" menu entries among others.

WCMD_EXT1_ENG.BAR and WCMD_EXT2_ENG.BAR are two button bars with the same programs as the "Windows XP" menu item. WCMD_EXT3_ENG.BAR is a button bar that shows all the internal commands that has an icon in the WCMICONS.DLL file. You can switch between the button bars using the menu item "Windows XP".


WCMD_EXT_ENG.ZIP is a self installing archive containing several Addons for Total Commander:

1: Extended Icon Set for TC (with 48x48 icons) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: HTML Help for TC (wcmd_eng.chm).
3: English Standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
4: Extended File Comments for TC (descript.ion).
5: Folder Icon for TC (desktop.ini). Write protect TC's program folder to see the icon.

You can install this package from the Menu: "Help" -> "Install Addons for Total Commander". If the files already exists, you will be asked whether you want to overwrite them.

Homepage
896 KB - Updated: 8.08.2008 - x32 - Downloaded  22648 times

Udvidede Danske Menuer 7.04a

Indhold:
WCMD_EXT1_DAN.MNU
WCMD_EXT2_DAN.MNU
WCMD_EXT1_DAN.LNG
WCMD_EXT2_DAN.LNG
WCMD_EXT1_DAN.INC
WCMD_EXT2_DAN.INC
WCMD_EXT1_DAN.INI
WCMD_EXT2_DAN.INI
WCMD_EXT1_DAN.BAR
WCMD_EXT2_DAN.BAR
WCMD_EXT3_DAN.BAR
WCMD_EXT_DAN.ZIP
WCMD_EXT_DAN.TXT


WCMD_EXT1_DAN.MNU og WCMD_EXT2_DAN.MNU er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for "Filtrer", "Naviger", "Faner", "FTP" og "Mapper". Endvidere er der et "Windows XP" menupunkt, som indeholder de fleste programmer, der installeres med Windows XP samt et udvidet "Hjælp" menupunkt med links til Total Commander relaterede hjemmesider.

WCMD_EXT1_DAN.MNU har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler. WCMD_EXT2_DAN.MNU har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (ligesom Norton Commander).


WCMD_EXT1_DAN.LNG og WCMD_EXT2_DAN.LNG indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk med udvidet menu 1 [af petermad]" eller "Dansk med udvidet menu 2 [af petermad]" i sprogopsætningen.

WCMD_EXT1_DAN.INC og WCMD_EXT2_DAN.INC indeholder de seneste forbedringer af TC's kommandobeskrivelser.

WCMD_EXT1_DAN.INI og WCMD_EXT2_DAN.INI er brugerkommando-filer, som bl.a. er nødvendige for brugerkommandoerne i "Windows XP" og "Hjælp" menupunkterne.

WCMD_EXT1_DAN.BAR og WCMD_EXT2_DAN.BAR er to knappaneler med de samme programmer som "Windows XP" menupunktet. WCMD_EXT3_DAN.BAR er et knappanel, som viser alle de interne kommandoer, der har et ikon i WCMICONS.DLL filen. Du kan skifte imellem knappanelerne via "Windows XP" menupunktet.


WCMD_EXT_DAN.ZIP er et selvinstallerende arkiv, der indeholder flere udvidelser til Total Commander:

1: Udvidet ikonsæt til TC (med 48x48 ikoner) (wciconex.dll, wciconex.inc).
2: Dansk modul til selvudpakkende ZIP-filer (sfxhead.sfx).
3. Engelsk HTML-hjælp til TC (wcmd_dan.chm).
4: Dansk standalone Lister (lister.exe, lister.exe.manifest).
5: Udvidede filkommentarer til TC (descript.ion).
6: Mappeikon til TC (desktop.ini). Skrivebeskyt TC's programmappe for at se ikonet.

Du kan installere denne pakke fra Menuen: "Hjælp" -> "Installer udvidelser til Total Commander". Hvis filerne allerede eksisterer, vil du blive spurgt, om du ønsker at overskrive dem.

Hjemmeside
920 KB - Updated: 8.08.2008 - x32 - Downloaded  5901 times

Interface Française Alternative 6.58

Contenu:
WCMD_FRA1.MNU
WCMD_FRA2.MNU
WCMD_FRA1.LNG
WCMD_FRA2.LNG
TOTALCMD.INC

WCMD_FRA1.MNU et WCMD_FRA2.MNU sont menus alternatifs pour TC qui inclut presque toutes les commandes internes qu'il est raisonnable d'employer dans le menu.

Inclut entre d'autres menus séparés pour Onglets, FTP et Windows (Bureau, Poste de Travail, Panneau de Configuration, Polices, Imprimantes, La Corbeille et Voisinage Réseau). WCMD_FRA1.MNU a un menu d'"Affichage" qui est commun aux les deux fenêtres de répertoires, alors que WCMD_FRA2.MNU a les menus séparés de "Gauche" et de "Droite" (comme Norton Commander).

WCMD_FRA1.LNG et WCMD_FRA2.LNG sont fichiers de langue Français presque identiques au fichier standard équipé de TC, mais l'utilisation de ces deux fichiers le rendent facile de changer la langue et le menu en même temps avec juste un clic - choisissez simplement "Français 1" ou "Français 2" dans le dialogue de langue.

TOTALCMD.INC est une traduction française des commentaires pour toutes les commandes internes de TC. Ces commandes sont employées les endroits suivants:

"Options" -> "Boutons..." -> "Commande:"
"Options" -> "Configuration..." -> "Divers" -> "Changer la définition des touches d'accès rapide" -> Commande:"
"Utilisateur" -> "Modifier le menu utilisateur..." -> "Commande:"
55 KB - Updated: 28.04.2008 - x32 - Downloaded  5877 times

Alternative English Interface 6.58

Contents:
WCMD_ENG1.MNU
WCMD_ENG2.MNU
WCMD_ENG1.LNG
WCMD_ENG2.LNG

WCMD_ENG1.MNU and WCMD_ENG2.MNU are alternative menus for TC that includes almost all the internal commands that it makes sense to use in the menu. Includes among others separate menu items for Tabs, FTP and Windows (Desktop, My Computer, Control Panel, Fonts, Printers, Recycle Bin and Network Neighbourhood). WCMD_ENG1.MNU has a single "View" menu which is common to both file panels, while WCMD_ENG2.MNU has separate "Left" and "Right" menus (as Norton Commander).

WCMD_ENG1.LNG and WCMD_ENG2.LNG are identical to TC's internal dialog, but the use of these two files makes it easy to change language and menu at the same time with just one click - simply just choose "English 1" or "English 2" in the language dialog.
44 KB - Updated: 28.04.2008 - x32 - Downloaded  9052 times

Alternative Deutsches Interface 6.58

Inhalt:
WCMD_DEU1.MNU
WCMD_DEU2.MNU
WCMD_DEU1.LNG
WCMD_DEU2.LNG
TOTALCMD.INC

WCMD_DEU1.MNU und WCMD_DEU2.MNU sind alternative Menüs für TC, der fast alle internen Befehle einschliet, die sinnvoll sind, im Menü zu verwenden. Enthält unter anderen separaten Menüeinzelteile für Tabs, FTP und Windows (Desktop, Mein Arbeitsplatz, Systemsteurung, Schriftarten, Drucker, Papierkorb und Netzwerkumgebung). WCMD_DEU1.MNU hat eine einzelne "Ansicht" menü, das für beide Fenster allgemein ist, während WCMD_DEU2.MNU separaten "Links" und "Rechts" Menüs hat (als Norton Commander).

WCMD_DEU1.LNG und WCMD_DEU2.LNG sind zur standard deutschen Sprachedateien identisch, aber Gebrauch von diesen zwei Dateien macht es einfach, Sprache und Menü mit nur einem Klicken gleichzeitig zu ändern - einfach nur "Deutsch 1" oder "Deutsch 2" im Sprachendialog wählen.

TOTALCMD.INC ist eine deutsche übersetzung der interne Total Commander Kommandos. Diese Kommandos sind in den folgenden Fällen benutzt:

"Konfigurieren" -> "Buttonbar ändern..." -> "Kommando:"
"Konfigurieren" -> "Einstellungen..." -> "Diverses" -> "Tastenkombinationen umdefinieren" -> "Befehl:"
"Starter" -> "Startermenu ändern..." -> "Kommando:"
54 KB - Updated: 28.04.2008 - x32 - Downloaded  8548 times

Alternativ dansk interface 6.58

Indhold:
WCMD_DAN1.MNU
WCMD_DAN2.MNU
WCMD_DAN1.LNG
WCMD_DAN2.LNG
TOTALCMD.INC

WCMD_DAN1.MNU og WCMD_DAN2.MNU er alternative menuer til TC, som indeholder næsten alle interne kommandoer, som det er meningsfyldt at bruge i menuen. Bl.a. separate menupunkter for Faner, FTP og Windows (Skrivebord, Denne computer, Kontrolpanel, Skrifttyper, Printere, Papirkurv og Andre computere). WCMD_DAN1.MNU har en enkelt "Vis"-menu, som er fælles for begge filpaneler, mens WCMD_DAN2.MNU har separate "Venstre"- og "Højre"-menuer (som Norton Commander).

WCMD_DAN1.LNG og WCMD_DAN2.LNG indeholder altid de seneste forbedringer af den danske oversættelse - før de bliver officielle i næste version af TC. Brugen af disse to filer gør det nemt, at skifte sprog og menu på en gang med kun et klik - bare vælg "Dansk 1" eller "Dansk 2" i sprogopsætningen.

TOTALCMD.INC er en dansk oversættelse af kommentarerne til alle interne kommandoer. Disse kommandoer benyttes følgende steder:

"Opsætning" - "Ændre knappanel..." - "Kommando:"
"Opsætning" - "Indstillinger..." - "Diverse" - "Omdefiner genvejstaster" - "Kommando:"
"Start" - "Ændre Startmenu..." - "Kommando:"
51 KB - Updated: 28.04.2008 - x32 - Downloaded  5126 times

English Mover wcx plugin 1.0a

Hardcoded modified version of the Mover wcx plugin.

The dialog has been made more logical. Tab-order and accelerator keys have been fixed. The most common error messages have been translated from French.

Original plugin can be found at:
http://www.totalcmd.net/plugring/Mover.html
27 KB - Updated: 16.03.2008 - x32 - Downloaded  5063 times

Danish Mover wcx plugin 1.0b

Hardcoded Danish version of the Mover wcx plugin.

Original plugin can be found at:
http://www.totalcmd.net/plugring/Mover.html
27 KB - Updated: 16.03.2008 - x32 - Downloaded  3292 times

Danish TC Quick Search Plus 2.4.3.675

Hardcoded Danish version of the TC Quick Search Plus tool
160 KB - Updated: 14.03.2008 - x32 - Downloaded  3545 times

Danish CompleX TC Burner 3.68

Danish translation of the CompleX CD/DVD Burner plugin
2 KB - Updated: 20.07.2007 - x32 - Downloaded  6338 times

German sfxhead.sfx 1.1

Hardcoded German version of sfxhead.sfx for use when making selfextracting zip files with Total Commanders internal zip packer. With fix for Windows security update KB923191.

Translation: Sir_SiLvA
20 KB - Updated: 25.10.2006 - x32 - Downloaded  5010 times

Danish sfxhead.sfx 2.1

Hardcoded Danish version of sfxhead.sfx for use when making selfextracting zip files with Total Commanders internal zip packer.
21 KB - Updated: 24.10.2006 - x32 - Downloaded  5218 times

Danish Imagine 0.9.7.0

Danish translation of the Imagine (stable) plugin
6 KB - Updated: 8.09.2006 - x32 - Downloaded  4636 times

Danish standalone Lister 6.53c

Hardcoded Danish version of the standalone Lister file viewer (corresponds to TC 6.5x's internal Lister). I have made this version since version 6.5x of lister.exe does not take use of Total Commander's language files.
224 KB - Updated: 13.07.2006 - x32 - Downloaded  5415 times

English TOTALCMD.INC 6.54

The file is available sorted according to:
- Subject (default)
- Description
- Name
- Number
21 KB - Updated: 16.02.2006 - x32 - Downloaded  7647 times

TOTALCMD.INC Français 6.54

Le fichier est disponible assorti selon:
- Suject (défaut)
- Description
- Nom
- Nombre
23 KB - Updated: 16.02.2006 - x32 - Downloaded  6053 times

Deutsche TOTALCMD.INC 6.54

Die Datei ist vorhanden sortiert nachdem:
- Kategorie (standard)
- Beschreibung
- Name
- Nummer
23 KB - Updated: 16.02.2006 - x32 - Downloaded  7252 times

Dansk TOTALCMD.INC 6.54

Filen fås sorteret efter:
- Emne (standard)
- Beskrivelse
- Navn
- Nummer
21 KB - Updated: 16.02.2006 - x32 - Downloaded  5583 times

Danish TConsole 2.1

Hardcoded Danish version of the TConsole file system plugin.
34 KB - Updated: 12.11.2005 - x32 - Downloaded  4233 times

Danish TCBurner 0.9.3

Danish translation of the Tiamat TCBurner plugin
5 KB - Updated: 13.06.2005 - x32 - Downloaded  5589 times


Used cars from Japan

 

Total Commander
  Main page
  Search site
  Links   RSS
  Submit a Plugin

Downloads
  FS Plugins
  Lister Plugins
  Packer Plugins
  Content Plugins
  TC Utilities
  SynPlus for TC
  MultiArc Addons
  Far2wc Addons
  Language Files
  Icons
  Developers
  Others   Text EditorsTOTALCMD.NET © 2004 Personal project
Idea, design and programming © Andrei Piasetski aka Ergo
This is an unofficial Total Commander site
Official Total Commander site is www.ghisler.com